กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษา นอกโรงเรียน ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษา ศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2) กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครูให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนได้
3) ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4) หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา กำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด


2 .นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี


4. เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีการรับสมัคร
สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลด บัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงานและแนวทางการการพัฒนางานตามแบบที่กำหนด แบบชำระ เงินค่าธรรมเนียมการสอบ ทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์หรือ ระบบขนส่งเอกชน ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร (สมัคร สอบพนักงานราชการทั่วไป) สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ 350 หมู่ 5 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนอง ครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (ตามวัน ประทับตราส่งเท่านั้น) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 045-612601 งานบริหาร บุคลากร

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 


ข่าวมาใหม่