กศน.แจงแนวทางการสรรหาบุคลากรสังกัด รวม 1,747 อัตรา ย้ํา รอบคอบ รัดกุม โปร่งใส

กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

ดร.คิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการรับสมัคร การสรรหาบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. 5 ประเภทตําแหน่ง รวม 1,747 อัตรา ได้แก่ 1. การคัดเลือกตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. จํานวน 2 อัตรา

- การคัดเลือกรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้อํานวยการ เขถานศึกษา จํานวน 118 อัตรา

- การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย แบ่งเป็น ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง (ศศช.) จํานวน 200 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ หัวไป จํานวน 743 อัตรา และปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา จํานวน 320 อัตรา

- การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 318 อัตรา

- พนักงานราชการส่วนกลาง จํานวน 17 อัตรา

โอกาสนี้ เลขาธิการ กศน. ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติในการ สรรหาบุคลากรสังกัด กศน,ว่าสํานักงาน กศน.จะใช้ระบบการ รับสมัคร และระบบการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ที่แม้จะคลี่คลายลงไปบ้างแล้ว แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกัน การระบาดในการรับสมัคร จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สมัคร และผู้รับสมัคร ได้ใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โดยมี วิธีการ ดังนี้

ประกาลที่ 1 ผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร ให้เข้าระบบการรับสมัครในแต่ละประเภทตําแหน่ง ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฬานักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ ประกายที่ 2 สํานักงาน กศน.จังหวัด,กทม, ดําเนินการในจุดรับเอกสารการสมัคร แล้วเข้าระบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติครั้งที่หนึ่ง

ของผู้สมัครในแต่ละประเภทตําแหน่ง โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครด้วย ประการที่ 3 ล้านักงาน กศน.โดยกลุ่มการเจ้าหน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครครั้งที่สองในแต่ละประเภทตําแหน่ง ประการที่ 4 เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบกระบวนการแล้ว อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้ทราบต่อไป

             ทั้งนี้ขอให้บุคลากรของสํานักงาน กศน.ที่เกี่ยวข้องทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ รัดกุมในการดําเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความโปร่งใสในการดําเนินการต้องให้ความสําคัญมากที่สุด และขอเป็นกําลังใจให้บุคลากร กศน. ในการอ่านหนังสือสอบ ให้ประสบความสําเร็จ สําหรับผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nfe.go.th

ที่มา.  FB ดร.คิศกุล เกษมสวัสดิ์


ข่าวมาใหม่