3 พันธมิตร ผนึกกำลังร่วมจัดการศึกษาออนไลน์ ผ่านหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกล กศน.

กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.  เปิดเผยในพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงาน กศน. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักงาน กศน. ว่า พันธกิจหนึ่งที่สำคัญ ของ กศน. คือ การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน ภาคีเครือข่ายเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่ ประชากรทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะในยุคนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความจำเป็นในการเรียนรู้และประชาชนในสังคมไทย ภารกิจของสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. คือจัดการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง โดยใช้ระบบการจัดการศึกษาทางไกลออนไลน์ ที่ใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาสู่ประชาชนได้มากที่สุด อาทิ หลักสูตร English Program หลักสูตรการตลาดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตร และภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน เป็นต้น พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาทางไกล ออนไลน์ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีอีกช่องทางหนึ่ง

เลขาธิการ กศน.  กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาทางไกลที่จะร่วมดำเนินการกับ 2 หน่วยงานพันธมิตร คือ การคิดค้นและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน สร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน และแบ่งปันและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายประชาชนเป็นสำคัญ ยกระดับการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัย ให้สามารถเรียนรู้ทักษะทางเทคโนโลยีได้ตามความต้องการ รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้ จากข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา ผลิต จัดหา และเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา พัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาออนไลน์ พัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล โดยในส่วนของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย จะมีการแสวงหาพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย และจัดตั้งศูนย์การเรียนในสถานประกอบการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพิ่มเติมมาในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

—————————————————————

ที่มา Thailand Plus


ข่าวมาใหม่