รีบโหลดเลย ฟรีลิ้ง พ.ร.บ. เต็ม 11 พ.ร.บ. ที่ใช้สอบท้องถิ่น

กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

รีบโหลดเลย  ฟรีลิ้ง พ.ร.บ. เต็ม 11 พ.ร.บ. ที่ใช้สอบท้องถิ่น

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

https://drive.google.com/file/d/1yhjg8KZfHXTQ57PCqrRFutfRx61iTt_n/view?usp=sharing

1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

https://drive.google.com/file/d/1LgAzF00ttnAaawNQiAzqDpeeei-e_H2S/view?usp=sharing

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

https://drive.google.com/file/d/1xgOqU2P5QU-M4Dck3a48TcF2zXmHbB4z/view?usp=sharing

3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552

https://drive.google.com/file/d/1z3XCmhVq8DoTNepdwJLiMsayIHr3ugzw/view?usp=sharing

4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

https://drive.google.com/file/d/1E35n_pafThIPFYIENGNCHf7hHj6Jd22u/view?usp=sharing

5. พระราชบัญญํติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
https://drive.google.com/file/d/10UQZZdJBU-qaWx0E6oyrGS6t9TsF8X-1/view?usp=sharing

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
https://drive.google.com/file/d/1xHuyEoly03bbO8GC8rz6ildGP69wp1ix/view?usp=sharing

6.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
https://drive.google.com/file/d/17pvDpbr4iWoKxtJ7F6W-dNq4XDAF5StB/view?usp=sharing

7.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

https://drive.google.com/file/d/1BqDycrgcCVtKL81Wo8gZla9rbl8Z7nXN/view?usp=sharing

7.1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1EPmgUix8tAksxoaV_NlAstAr5STB1Txa/view?usp=sharing

8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

https://drive.google.com/file/d/1hPP797ET3WhO15uRfcdj4KErWxjDg23a/view?usp=sharing

9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
https://drive.google.com/file/d/1N_Yl-p6zst8NocXfVo08k9Wio-gDMj0l/view?usp=sharing

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

https://drive.google.com/file/d/1-YRiNIH7IlNqoqocqlY_s0bhVF5Xl2bJ/view?usp=sharing

11. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

https://drive.google.com/file/d/1QqYul9DUTYae6_DEdUtgcTRIjiMboZ3x/view?usp=sharing

12 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

โหลดด่วนเลยจ้า กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ปรับปรุงใหม่

อ่านประกอบกับ พ.ร.บ.เดิมนะ.

 กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/1FmVD1m-iIxr_gIZD4AgZfg9SZjR9tjEP/view?usp=sharing

2.พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/1S6GhrcIQVt90I6ySaZr30OctfFv1m3dY/view?usp=sharing

3.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/1ldUBF7rOKOhLEkKPkBhgIpBC2bsQcppy/view?usp=sharing

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/1nNWuToNTfwpy9caGAj2li-S0k_yoFFXe/view?usp=sharing

5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/17tDoiz-13TTdnrmQ-6Vlg4ZmamuUphec/view?usp=sharing

6.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

https://drive.google.com/file/d/1B5CtR0tRWut3MDsF1jX3Kl91P9LOK07C/view?usp=sharing

กฎหมายอีกตัวที่แก้ไขจ้า

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
https://drive.google.com/file/d/1GNxF-4MZgy-2FPXyJz05lFMTX2Ew_6Zk/view?usp=sharing

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  The First ติวเตอร์


ข่าวมาใหม่