รายชื่อหลักสูตรอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จํานวน 18 หลักสูตรของ คุรุสภา

รายชื่อหลักสูตรอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ (Workshop) จํานวน 18 หลักสูตรของ คุรุสภา

จากการที่ คุรุสภา เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar จัดเต็ม 3 เฟส เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 นั้น รักครู.com จึงนำรายชื่อ 18 หลักสูตรที่น่าสนใจมาให้คุณครูได้ทราบ

1. “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา”

2. “ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึงสมรรถนะ”

3. “การเรียนรู้เชิงรุกสู่สมรรถนะบน Platform Online เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน”

4. “เสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทย : พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน”

5. “การบริหารจัดการห้องเรียนคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ด้วย Dynamic Mathematics Software”

6. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Education Reimagined: The Future of Learning)”

7. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Design Thinking)”

8. “Digital Tools อย่างง่ายเพื่อการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน”

9. “การวิเคราะห์ผลงานผู้เรียนเพื่อกำหนดประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนา”

10 “Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ สู่ห้องเรียนออนไลน์”

11. “การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning”

12. “การผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์ให้ปัง ด้วย Line Application (AR, Avatra)”

13. “Skills Framework for Thailand in the Post-COVID19 Era: Building Teacher’s Capacity for Student’s Skill Development กรอบทักษะไทยในยุคหลังโควิด19: เสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน”

14. “Digital literacy for Teachers in New normal”

15. “Literacy for Post-COVID World”

16. “High-Leverage Classroom Practices for Post-COVID era”

17. “การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ขอนแก่น”

18. “การประเมินฐานสมรรถนะ (Competency – based assessment): การประเมินในห้องเรียน”

ซึ่งคุณครูที่สนใจสามารถ เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ลิ้งก์นี้ คุรุสภา เชิญอบรมออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตร ใช้ประกอบการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้