แจกแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ชุดที่ 3

21.  ระบบบัญชีไม่สมบูรณ์แบบมีความหมายอย่างไร
ก.  มีลักษณะการบันทึกบัญชีเหมือนกับระบบบัญชีคู่
ข.  ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นไม่มากนัก
ค.  ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์แบบตามหลักบัญชีคู่
ง.   ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์แบบตามหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ตอบ  ค.

22.  ระบบบัญชีไม่สมบูรณ์แบบ  เมื่อรายการค้าเกิดขึ้นและบันทึกในสมุดรายวันแล้วอาจจะไม่มีการผ่านรายการแยกประเภทยกเว้นบัญชีใด
ก.  ยกเว้นบัญชีลูกหนี้เท่านั้น
ข.  ยกเว้นบัญชีเจ้าหนี้เท่านั้น
ค.  ยกเว้นบัญชีสินค้าคงเหลือเท่านั้น
ง.   ยกเว้นบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้เท่านั้น
ตอบ  ง.

23.  การคำนวณหากำไรขาดทุนในระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบอาจใช้วิธีใด
ก.  เปรียบเทียบทุน
ข.  วิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
ค.  เปรียบเทียบทุนและวิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
ง.   วิธีเดียวกับระบบบัญชีคู่
ตอบ  ค.

24.  ข้อใด  “ไม่ใช่”  รายการตัดบัญชีระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
ก.  สินค้าส่งไปสาขา  -  สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่
ข.  สินค้าส่งคืนให้สำนักงานใหญ่  -  สินค้ารับคืนจากสาขา
ค.  เดินสะพัดสำนักงานใหญ่  -  เดินสะพัดสาขา
ง.   สาขาซื้อสินค้าเป็นเงินสด
ตอบ  ง.

25.  ข้อใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการร่วมค้า
ก.  บันทึกรายการรวมไปกับการขาดทุนตามปกติ
ข.  บันทึกรายการแยกจากการขายตามปกติ
ค.  บันทึกรายการตามหลักบัญชีเดี่ยวหรือหลักบัญชีคู่ก็ได้
ง.   บันทึกรายการรวมหรือบันทึกรายการแยกจากการขายตามปกติ
ตอบ  ง.

26.  ข้อใด  “ไม่ใช่”  เป็นลักษณะของตัวแทน
ก.   เป็นใครก็ได้ที่มีความสามารถ
ข.   เป็นนิติบุคคล
ค.   มีสำนักงานในประเทศหรือต่างประเทศ
ง.    เป็นบุคคลธรรมดา
ตอบ  ก.

27.  กิจการผลิตกระดาษชำระยี่ห้อเจ๋งรวมกับกิจการผลิตกระดาษชำระยี่ห้อแจ๋วถือเป็นการรวมธุรกิจแบบใด
ก.  แนวตั้ง
ข.  แนวนอน
ค.  แบบผสม
ง.   แนวราบ
ตอบ  ข.

28.  ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจที่ไม่ถือเป็นต้นทุนได้แก่อะไร
ก.  ค่าธรรมเนียมผู้ริเริ่มก่อการ
ข.  ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ค.  ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ง.   ค่าสอบบัญชี
ตอบ  ข.

29.  การปริวรรคเงินตราหมายถึงอะไร
ก.  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ข.  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค.  แลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปสกุลหนึ่ง
ง.   แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท
ตอบ  ง.

30.  หากซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ  US$  1,000  อัตราแลกเปลี่ยน  US$  1  =  ฿  41.40  คิดเป็นเงินไทย  เพื่อตั้งเป็นเจ้าหนี้กี่บาท
ก.  21,400
ข.  31,400
ค.  41,400
ง.   51,400
ตอบ  ค.

 

ที่มา  https://www.xn--12cby7cgh3dec8a8a9ab6ec2ukc5d.com/webboard/viewtopic/336