แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 พร้อมเฉลย

 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 เป็นฉบับที่เท่าไร
 • ฉบับที่ 1                                                               ค. ฉบับที่  3
 • ฉบับที่ 2                                                               ง. ฉบับที่  4

ตอบ   ข. ฉบับที่  2

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”

 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553  ให้ไว้ ณ  วันใด
 • 12 กรกฎาคม 2553 ค. 22 กรกฎาคม 2553
 • 13 กรกฎาคม 2553 ง. 23 กรกฎาคม 2553

ตอบ   ก. 12 กรกฎาคม 2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
 • 22 ค. 56
 • 23 ง. 65

ตอบ  ง. 65       ( ดูคำอธิบายข้อ 2 )

 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
 • 12 กรกฎาคม 2553 ค. 22 กรกฎาคม 2553
 • 13 กรกฎาคม 2553 ง. 23 กรกฎาคม 2553

ตอบ   ค. 22 กรกฎาคม 2553

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓  เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๕ ก

 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ใช้บังคับวันใด
 • 13 กรกฎาคม 2553 ค. 23 กรกฎาคม 2553
 • 14 กรกฎาคม 2553 ง. 24 กรกฎาคม 2553

ตอบ  ค. 23 กรกฎาคม 2553

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 มีกี่มาตร
 • 6 ค. 7
 • 5 ง. 4

ตอบ  ก. 6

 1. ใครเป็นผู้รักษาการ ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553
 • นายกรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรี
 • รองนายกรัฐมนตรี ง. ปลัดกระทรวง

ตอบ   ค. รัฐมนตรี

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 1. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 คือใคร
 • นายกรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรี
 • รองนายกรัฐมนตรี ง. เลขาธิการ

ตอบ  ก. นายกรัฐมนตรี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี

 1. ให้ตรา พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 ตามข้อใด
 • คำแนะนำของรัฐสภา ค. คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
 • คำยินยอมของรัฐสภา ง. คำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษา

ตอบ   ค. คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553  มีผลใช้บังคับวันใด
 • วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • ครบกำหนดเก้าสิบวันหลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • ครบกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตอบ   ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553  ยกเลิก มาตราใดใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 • มาตรา 33 ค. มาตรา 37
 • มาตรา 35 ง. มาตรา 39

ตอบ   ก. มาตรา 33

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๓๓ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการกำหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจำเป็นอย่างอื่นตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจประกาศกำหนดให้ขยายการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้”

 1. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดตามข้อใด
 • ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ยึดกฎกระทรวง
 • ยึดระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เขตพื้นที่การศึกษา

ตอบ   ง. เขตพื้นที่การศึกษา

 1. ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
 • ปลัดกระทรวงตามคำแนะนำของสภาการศึกษา
 • รัฐมนตรีตามคำแนะนำของสภาการศึกษา
 • รัฐมนตรีตามคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เลขาธิการตามคำแนะนำสภาการศึกษา

ตอบ  ข. รัฐมนตรีตามคำแนะนำของสภาการศึกษา

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 1. กรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ยึดตามข้อใดในการอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
 • เป้าหมายการจัดการศึกษา ค. ระดับการศึกษาของสถานศึกษา
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ง. ที่ตั้งของสถานศึกษา

ตอบ  ค. ระดับการศึกษาของสถานศึกษา

 1. การดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใดให้เป็นไปตามข้อใด
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เลขาธิการคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เลขาธิการคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอบ  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษาต้องทำให้แล้วเสร็จตามข้อใด
 • 90 วัน                                                                   ค. 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้
 • 180 วัน                                                                 ง. 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ตอบ  ง. 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ( ดูคำอธิบายข้อ  13 )

 1. ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553
 • ความไม่คล่องตัวในการบริหารราชการ
 • ให้การบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ
 • ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
 • ให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิผล

ตอบ   ง. ให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิผล

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดระเบียบบริหารราชการในเขตพื้นที่การศึกษากำหนดให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารราชการ สมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  เกิดจากกฏหมายในข้อใด
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545

ตอบ   ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. 1 กรกฏาคม 2546                                                  ค. 7 กรกฏาคม 2546
ข. 6 กรกฏาคม 2546                                                  ง. 8 กรกฏาคม 2546
ตอบ  ข. 6 กรกฏาคม 2546

 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้วันใด
  ก. 1 กรกฏาคม 2546 ค. 7 กรกฏาคม 2546
  ข. 6 กรกฏาคม 2546                                                  ง. 8 กรกฏาคม 2546
  ตอบ   ค.7 กรกฏาคม 2546

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีกี่หมวดและกี่มาตรา
  ก. 4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล
  ข. 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล
  ค. 5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
  ง. 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 82 มาตรา
  ตอบ ง.5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 82 มาตรา

หมวด ๑  การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง

หมวด ๒ การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

หมวด ๓  การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

หมวด ๔  การปฏิบัติราชการแทน

หมวด ๕  การรักษาราชการแทน

 1. ข้อใด ไม่ใช่ การจัดระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
 • ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
 • ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
 • ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

ตอบ  ค. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล

มาตรา ๖ ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

(๑) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง

(๒) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

(๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

 1. การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางในกระทรวงศึกษาธิการมีกี่ส่วนราชการ
 • 6 ส่วนราชการ                                                    ค. 4  ส่วนราชการ
 • 5 ส่วนราชการ                                                    ง. 3  ส่วนราชการ

ตอบ  ก. 6  ส่วนราชการ

มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

(๑) สำนักงานรัฐมนตรี

(๒) สำนักงานปลัดกระทรวง

(๓) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

(๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(๕) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(๖) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

 1. ข้อใดไม่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวง ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • สำนักงานรัฐมนตรี ง. มีฐานะเป็นกรมทั้ง  ก  ข และ  ค

ตอบ  ข. สำนักงานรัฐมนตรี  ( ดูคำอธิบายข้อ 23 )

 1. การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องทำเป็นกฎหมายใด
 • พระราชกฤษฎีกา
 • ประกาศกระทรวง
 • กฏกระทรวง
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอบ   ค. กฏกระทรวง               

มาตรา ๑๑ การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว