EP17 การใช้เครื่องมือ โพตส์ช้ำ จากห้องเรียนรวมมา ห้องเรียนตำบล ด้วย Google Classroom ทั้ง 3 ระดับ


คลิปนี้เป็นการแนะนำหลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ GOOGLE CLASSROOM EP17 การใช้เครื่องมือ โพตส์ช้ำ จากห้องเรียนรวมมา ห้องเรียนตำบล ด้วย Google Classroom ทั้ง 3 ระดับ


คลิปวีดีโอแนะนำ