EP15 การนำใบงาน ใบความรู้ ตามรายวิชาในการพบกลุ่ม 18 ครั้ง ลง Google Classroom สำหรับครูผู้สอน


คลิปนี้เป็นการแนะนำหลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ GOOGLE CLASSROOM EP15 การนำใบงาน ใบความรู้ ตามรายวิชาในการพบกลุ่ม 18 ครั้ง ลง Google Classroom สำหรับครูผู้สอน


คลิปวีดีโอแนะนำ