EP14 การนำแบบทดสอบก่อนเรียน ตามรายวิชาในการพบกลุ่ม 18 ครั้ง ลง Google Classroom สำหรับครูผู้สอน


คลิปนี้เป็นการแนะนำหลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ GOOGLE CLASSROOMEP14 การนำแบบทดสอบก่อนเรียน ตามรายวิชาในการพบกลุ่ม 18 ครั้ง ลง Google Classroom สำหรับครูผู้สอน


คลิปวีดีโอแนะนำ