EP13 การสร้างหัวข้อ จำนวนครั้ง และ รายวิชาในการพบกลุ่ม 18 ครั้ง ใน Google Classroom สำหรับครูผู้สอน


คลิปนี้เป็นการแนะนำหลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ GOOGLE CLASSROOM EP13 การสร้างหัวข้อ จำนวนครั้ง และ รายวิชาในการพบกลุ่ม 18 ครั้ง ใน Google Classroom สำหรับครูผู้สอน


คลิปวีดีโอแนะนำ