EP11 การคำนวณหน่วยกิต วิชาที่ลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อม พบกลุ่ม 18 ครั้ง ผ่าน Google Classroom


คลิปนี้เป็นการแนะนำหลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ GOOGLE CLASSROOM EP11 การคำนวณหน่วยกิต วิชาที่ลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อม พบกลุ่ม 18 ครั้ง ผ่าน Google Classroom


คลิปวีดีโอแนะนำ