EP7 การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน พร้อมเฉลย ด้วย Google Form สำหรับครูผู้สอน


คลิปนี้เป็นการแนะนำหลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ GOOGLE CLASSROOM EP7 การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน พร้อมเฉลย ด้วย Google Form สำหรับครูผู้สอน


คลิปวีดีโอแนะนำ