EP5 การสร้างและตั้งชื่อไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน สำหรับครูผู้สอน


คลิปนี้เป็นการแนะนำหลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ GOOGLE CLASSROOM EP5 การสร้างและตั้งชื่อไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน สำหรับครูผู้สอน


คลิปวีดีโอแนะนำ