EP4 การสร้างและตั้งชื่อไฟลเดอร์ Google Drive ทั้ง 3 ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย สำหรับครูผู้สอน


คลิปนี้เป็นการแนะนำหลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ GOOGLE CLASSROOM EP4 การสร้างและตั้งชื่อไฟลเดอร์ Google Drive ทั้ง 3 ระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย สำหรับครูผู้สอน


คลิปวีดีโอแนะนำ