แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ตัวอย่างข้อสอบท้องถิ่นภาค ก จากเนื้อหาจริงตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แจกข้อสอบฟรี http://evassmat.com/TFyY


คลิปวีดีโอแนะนำ